مسئله بهشت يا جهنم کنم

مسئله بهشت يا جهنم کنم،

من تمایلی ندارم خودم را درگير
مسئله بهشت يا جهنم کنم،
چون در هردو قسمت دوستان خوبی دارم!

مارک تواين

دلنوشته_حسین پناهی

حسین پناهی

چند بهشت و جهنم
زندگیِ مرا جبران خواهد کرد!

حسین پناهی