خودت را به یک آدم شریف تبدیل کن

توماس کارلایل

خودت را به یک آدم شریف تبدیل کن
در این صورت می‌توانی مطمئن باشی
که یک آدم رذل در جهان کم‌تر خواهد شد…

توماس کارلایل