یك چيز مسلم است…

ك چيز مسلم است. وقتي از توفان بيرون آمدي ديگر آني نيستي كه قدم به درون توفان گذاشت.

مهم نيست تا كجا فرار كني. فاصله هيچ چيز را حل نمي كند.
وقتي توفان تمام شد يادت نمي آيد چگونه از آن گذشتى ٬

چطور جان به در بردي.

حتي در حقيقت مطمئن نيستي توفان واقعا تمام شده باشد.

اما يك چيز مسلم است.

وقتي از توفان بيرون آمدي ديگر آني نيستي كه قدم به درون توفان گذاشت.

موراکامی

چشمی دارم همه پر از صورت دوست…

چشمی دارم همه پر از صورت دوست

چشمی دارم همه پر از صورت دوست
با دیده مرا خوشست چون دوست در اوست
از دیده دوست فرق کردن نه نکوست
یا دوست به جای دیده یا دیده خود اوست

مولوی

یک سمت جهان به قتل من آماده…

یک سمت جهان به قتل من آماده

یک سمت تویی و عشق: مرگی ساده
یک سمت جهان به قتل من آماده!
می ترسم! مثل بچّه گنجشکی که
در دست دو بچّه ی شرور افتاده

سیدمهدی موسوی

من خدا را در قمقمه آب يافته ام…

كريستين بوبن

من خدا را در قمقمه آب يافته ام،
در عطر پس کوچه باغهای انتهای مزرعه ،
در خلوص برخی كتاب ها و حتي نزد بي دينان !
اما تقريباً هيچ گاه وي را نزد آناني كه كارشان سخن گفتن از اوست،
نيافته ام!

كريستين بوبن

مهم نيست تا كجا فرار كني….

مهم نيست تا كجا فرار كني

مهم نيست تا كجا فرار كني. فاصله هيچ چيز را حل نمي كند.
وقتي توفان تمام شد يادت نمي آيد چگونه از آن گذشتي٬ چطور جان به در برد.

حتي در حقيقت مطمئن نيستي توفان واقعا تمام شده باشد.

اما يك چيز مسلم است. وقتي از توفان بيرون آمدي ديگر آني نيستي كه قدم به درون توفان گذاشت.

 موراکامی . کافکا در کرانه