توصیف مرگ _ صادق هدایت

تکستدونی

مرگ، مادر مهربانی است که بچه ی خود را پس از یک روز طوفانی در آغوش کشیده،
نوازش میکند و می خواباند.

<<صادق هدایت>>