خوشبختی ِ ما_ امورنده

دریا

خوشبختی ِ ما
مثل ِ آب است در تور ِ ماهی گیری!
توی ِ آب حرکتش می دهی
باز می شود و پر از آب می شود
بیرونش که می کشی ، خالی ست!