نکته ی سخت و تلخ زندگی

سختی

سخت ترين حس اينه كه بفهمي نه راه پس داري نه پيش.

وبايد خودت را به دست تقدير بسپاري.

واين چقدر تلخ است و چه اندازه سخت،كه روي دلت پا بگذاري و روياهايت و باورهايت را در قلب شكسته ات دفن كني و از احساست دم نزني..!