دلنوشته_حسین پناهی

حسین پناهی

چند بهشت و جهنم
زندگیِ مرا جبران خواهد کرد!

حسین پناهی