چقدر به خودم توجه بدهکارم….

eli

آرام سر جایم نشسته بودم
اما حسابش از دستم در رفت
روزهایی که خودم را

تنها گذاشتم و رفتم سراغ تنهایی دیگران!
چقدر به خودم توجه بدهکارم….

شاهین مقدم