زمزمه های _فروغ فرخزاد

بار دیگر

زندگی گر هزارباره بوَد

بار دیگر تو

بار دیگر تو

فروغ فرخزاد