تنها یک لحظه است_ اموزنده

تنها یک لحظه است

 تنها یک لحظه است که اهمیت دارد
و آن اکنون است
چون فقط این لحظه است که بر آن تسلط دارید