هر کاری که می خواهی انجام بده …

انوره دو بالزاک

هر کاری که می خواهی انجام بده
هر طور که می خواهی زندگی کن
اما به خاطر خندیدن ، کسی دیگر را هرگز به گریه نینداز
و به خاطر منفعت ، هرگز کسی را نفروش …

 انوره دو بالزاک