وقتی که دردها_احمد شاملو

انتظاری خوف انگیز است

وقتی که دردها
از حسادت های حقیر
بر نمی گذرد
و پرسش ها همه
در محور روده هاست….
آری ، مرگ
انتظاری خوف انگیز است
انتظاری
که بی رحمانه به طول می انجامد.

احمد شاملو