دولت خاموشی ها…

خواب

خواب رویای فراموشیهاست

خواب را دریابیم

که در آن دولت خاموشیهاست