پسرم … _ اموزنده

پسرم

پسرم بساطت را جمع کن و از اینجا برو !!

اینجا مردم خیلی سنگین شده اند !!

و با این ترازها نمی توان قلب هایشان را سنجید