من و دنیا همدیگر را رنگ می کنیم …

احمد شاملو

من و دنیا همدیگر را رنگ می کنیم …
من با مداد سیاه دنیا با مداد سفید…!!
من روزهای اونو، اون موهای منو…

احمد شاملو

انتظار را می کشیم_احمد شاملو

احمد شاملو

چه جالب است
ناز را می کشیم؛
آه را می کشیم؛
انتظار را می کشیم؛
فریاد را می کشیم؛
درد را می کشیم؛
ولی بعد از این همه سال، آنقدر نقاش خوبی نشده ایم که بتوانیم دست بکشیم!
…. ” از هر انچه آزارمان میدهد” ….

احمد شاملو

خدا مرا از بهشت راند_احمد شاملو

احمد شاملو

خــدا مـرا از بــهـشـت رانــد
از زمــیـن تـــرســــانـد
شــمـا مــرا از زمــیـن رانــدیــد
از خـــدا تــرســانـدیـد
مــن ایـنـک در کـنـار شــیـطان آرام گـــرفـتـه ام
کــه نـه مـــرا از خــویـش مـــی رانـــد
و نـــه از هــیـچ مــی تــرســـانـــد …
احمــــــــــد شــــــاملـو 

انشايم كه تمام شد معلم با خط كش چوبی اش … – احمد شاملو

احمد شاملو

انشايم كه تمام شد
معلم با خط كش چوبی اش زد پشت دستم
و گفت جمله هايت زيباست …
گفتم اجازه آقا …
پس چرا ميزنيد؟؟؟
نگاهم كرد …
پوزخند تلخی زدو گفت:
ميزنم تا همیشه يادت بماند
خوب نوشتن و زيبا فكر كردن در اين دنيا
تاوان دارد!

“احمد شاملو”

عشقِ ما دهکده‌یی‌ست_احمد شاملو

#تکستدونی Channel : @textdooniir ?

عشقِ ما دهکده‌یی‌ست که هرگز به خواب نمی‌رود
نه به شبان و
نه به روز،
و جنبش و شورِ حیات
یک دَم در آن فرو نمی‌نشیند…

احمد شاملو