دلنوشته_اموزنده

دل نوشته

من تعجب می کنم
چطور
روز ِ روشن
دو هیدروژن
با یک اکسیژن ترکیب می شوند
و آب از آب تکان نمی خورد !

خوشبختی ِ ما_ امورنده

دریا

خوشبختی ِ ما
مثل ِ آب است در تور ِ ماهی گیری!
توی ِ آب حرکتش می دهی
باز می شود و پر از آب می شود
بیرونش که می کشی ، خالی ست!