نوروز باستانی نوید دهنده بهار زندگانی یادآور شکوه ایران …

نوروز باستانی نوید دهنده بهار زندگانی

نوروز باستانی نوید دهنده بهار زندگانی یادآور شکوه ایران
و یگانه یادگار جمشید را به شما تبریک میگویم

امید که سال جدید برایمان کرداری نیک گفتاری نیک پنداری نیک به ارمغان آورد!

در پرتو الطاف ایزد منان نوروز فرخنده بر روزگار خرمتان مبارک …

در پرتو الطاف ایزد منان

در پرتو الطاف ایزد منان
نوروز فرخنده بر روزگار خرمتان مبارک
و بهار شوق انگیز بر قامت سبز وجودتان
شکوفه باران باد . . .

سال در پایان است..

سال در پایان است… نکند مهر تو با تقویم است،
من زِ تقویم دلت با خبرم
همه ماهش مهر است همه روزش احساس !
زنده باشی ای دوست 

بهاری دیگر آمد ، مست و زیبا و فریبا …

بهار آمد

و بر آمد بهاری دیگر
مست و زیبا و فریبا ، چون دوست
سبدی پیدا کن ،
پر کن از سوسن و سنبل که نکوست
همره باد بهاری بفرست :
پیک نوروزی و شادی بر دوست!

هموطن نوروز تو پیروز باد …

هموطن نوروز تو پیروز باد

هموطن نوروز تو پیروز باد / ای وطن هر روز تو نوروز باد
بعد از این هر روز بهتر روز ما / جاودانه تا ابد نوروز ما . . .