می گویند دنیا متعلق به کسانی ست…

می گویند دنیا متعلق به کسانی ست که زود از خواب بیدار می شوند

می گویند دنیا متعلق به کسانی ست که زود از خواب بیدار می شوند، دروغ است؛
دنیا متعلق به کسانی ست که از بیدار شدن‌شان خشنودند…
مونیکا ویتی

آنكه عشق می ورزد رنج می كشد…

بی نهايت عشق بورز، رنج بيهوده مكش ، خيلي مبارزه كن و هميشه پيروز باش

زندگی چهار مفهوم دارد : عشق ، رنج ، مبارزه و پيروزی
آنكه عشق می ورزد رنج می كشد
آنكه رنج می كشد مبارزه می كند
و آنكه مبارزه می كند پيروز می شود
بی نهايت عشق بورز، رنج بيهوده مكش ، خيلي مبارزه كن و هميشه پيروز باش …
اوریانا فالاچی

آدم‌ها خیلی چیزها را در لایه‌های زیرین وجود….

سی بل هاگ

آدم‌ها خیلی چیزها را در لایه‌های زیرین وجود خود پنهان می‌کنند.

هیچ کس واقعا کس دیگر را نمی‌شناسد؛

مگر آن‌که با او زیر یک سقف زندگی کند.

چشم‌هایت را ببندی…

می‌ گفت آدم‌ها گنجشک‌های حیاط پشتی‌ خانه تان نیستند

می‌ گفت آدم‌ها گنجشک‌های حیاط پشتی‌ خانه تان نیستند که برایشان دانه بپاشی،

به هر روز آمدنت عادتشان بدهی‌….

گاه و بیگاه روی پله‌ها بنشینی برایشان درد دل کنی‌ یا چشم‌هایت را ببندی

و در خلسه ی مالیخولیایی خودت به جیک جیکشان گوش کنی‌.

بعد یکروز حوصله‌ ‌ات سر برود. خسته از شلوغی، خسته از بودنشان ، راهت را بکشی بروی.
آدم‌ها حتی مثل گنجشک‌ها نیاز به کیش کیش ندارند.
می‌‌روند اما با دلی‌ شکسته… .
.
.
نیکی فیروزکوهی

زمانی می رسد که بیاموزی…

زمانی می رسد که بیاموزی

زمانی می رسد که بیاموزی
نسبت به آنچه در دنیا می گذرد خودت قضاوت کنی
و شایعات دیگران را به حساب نیاوری …

 ادگار آلن پو