هر که خود داند و خدای دلش

هر که خود داند و خدای دلش

هر که خود داند و خدای دلش
که چه دردی ست ، در کجای دلش

مهدي اخوان ثالث 

مگرم سوی تو راهی باشد _ اخوان ثالث

تنها

تا جنون فاصله ای نیست از اینجا که منم ،

مگرم سوی تو راهی باشد …

اخوان ثالث