انسانها اگر ارزش زمان را میدانستند

انسانها اگر ارزش زمان را میدانستند

انسانها اگر ارزش زمان را میدانستند،
هیچ گاه کفش بندی نمیخریدند.

آلبرت اینشتین

منم بهر تو غمخوارترین

و خواندی به جهان یارترین سینه را ساختی از عشقش سرشارترین

دیدی آن را
که تو خواندی به جهان یارترین
سینه را ساختی از عشقش سرشارترین

آنکه می گفت:
منم بهر تو غمخوارترین
چه دل آزارترین شد چه دل آزارترین!

 مشیری

خدایا به هر کس دوست میداری…

بچشان که دوست داشتن هم از عشق بالاتر است

خدایا به هر کس دوست میداری،
بیاموز که عشق از زندگی کردن بهتر است.
و هر که را بیشتر دوست میداری،
بچشان که دوست داشتن هم از عشق بالاتر است.
دکتر شریعتی

کتابخانه ها بهترین دوست در دوستی اند…

کتابخانه ها بهترین دوست در دوستی اند

اگر دلیل دوستی ها صرفا دانش آدمها باشد،

کتابخانه ها بهترین دوست در دوستی اند.

چرا که پای دلت را لگد نمی کنند و قند و چاییت را هدر نمی دهند و به موقع ساکتند و به موقع حرف می زنند
حسین پناهی

آن گاه سرتا پای زندگی‌ات ملکوتی می شود….

اوشو

نه برای دیگران ، نه به خاطر چیزی ، برقص ، فقط به خاطر رقص ؛ بخوان ، فقط برای آواز ؛

آن گاه سرتا پای زندگی‌ات ملکوتی می شود ،

و فقط در این حالت است که همه چیز رنگ نیایش به خود می‌گیرد .

این گونه زیستن ، آزاد بودن است….

اوشو