هیچ انسانی نمی داند…

گارسيا مارکز

هیچ انسانی نمی داند،
کدامین لحظه از زندگی اش
خاطره می شود.

گارسيا مارکز

ﺩﯾــﺮ ﯾﺎ ﺯﻭﺩ_مارکز

مارکز

ﻭﻗــﺘﯽ “ﺷــﻤﺎ “ﺟــﺮﺃﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ” ﺍﻭ ” ﺭﺍ ﻧــﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑــﺎﺷﯿﺪ ،
ﺩﯾــﺮ ﯾﺎ ﺯﻭﺩ
ﺳـﺮ ﻭ ﮐﻠﻪﯼ ﯾــﮏ ﺷـﺠﺎﻉ ﭘــﯿﺪﺍ ﺧــﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ…!

مارکز

تاوان خاطرات جنون است و بس

گارسیا

باید یاد بگیرم تا وقتی از عشق کسی مطمئن نشده‌ام،
با او خاطره‌ای نسازم.
چرا که تاوان خاطرات جنون است و بس!

 گابریل گارسیا مارکز

فقط مراقب باش_ گابریل گارسیا مارکز

مراقب باش

همیشه هستند افرادی که تو را می آزارند.
با این همه باز به مردم اعتماد کن!
فقط مراقب باش به کسی که یک بار تو را آزرده؛ دیگر اعتماد نکنی!
.
 گابریل گارسیا مارکز

ﺑﻐﻠﺶ ﮐﻨﯽ_ﮔﺎﺑﺮﯾﻞ ﮔﺎﺭﺳﯿﺎ ﻣﺎﺭﮐﺰ

ﮔﺎﺑﺮﯾﻞ ﮔﺎﺭﺳﯿﺎ ﻣﺎﺭﮐﺰ

ﺩﻗﺎﯾﻘﯽ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ
ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺗﻨﮓ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ
ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺍﻭﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﺅﯾﺎﻫﺎﯾﺖ
ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﮑﺸﯽ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ
ﺑﻐﻠﺶ ﮐﻨﯽ

ﮔﺎﺑﺮﯾﻞ ﮔﺎﺭﺳﯿﺎ ﻣﺎﺭﮐﺰ