بخاطرش خطر كن!

پائولو كوئيلو

اگر هنوز در سرت هست
پس ارزشمند است.
بخاطرش خطر كن!

 پائولو كوئيلو

زمین یا زیرزمین_پائولو کوئلیو

پائولو کوئلیو

هر آن چه روی زمین یا زیرزمین است، همواره در حال دگرگونی است، چون زمین زنده است و روحی دارد.  

ما بخشی از این روح هستیم و به ندرت می‌دانیم که همواره به نفع ما عمل می‌کند…

پائولو کوئلیو

پائولوکوئیلو_ اموزنده

پائولوکوئیلو

کسی که به صحرا می رود نمی تواند عقب گرد کند و هنگامی که نمی شود

به عقب بازگشت فقط باید در جست و جوی بهترین راه برای پیش رفتن بود.

پائولوکوئیلو