چه دنیای عجیبی است…

من اصلا کاری به کار هیچ کس ندارم

چه دنیای عجیبی است
من اصلا کاری به کار هیچ کس ندارم ،
و همین بی آزار بودن من ، با خودم بودن من ،
باعث می شود که همه درباره ام کنجکاو بشوند …
  فروغ فرخزاد

حس خارج از جریان بودن ….

میان این همه آدم های جورواجور آن قدر احساس تنهایی می کنم

میان این همه آدم های جورواجور آن قدر احساس تنهایی می کنم
که گاهی گلویم می خواهد از بغض پاره شود
حس خارج از جریان بودن ، دارد خفه ام می کند …
فروغ فرخزاد

وای ازین عمر_فریدون فرخزاد

فریدون فرخزاد

 

هر چه آید به سرم
باز بگویم گذرد
وای ازین عمر
که با می گذرد، می گذرد …

فریدون فرخزاد

من پله های یشت بام را جارو کرده ام…

کسی که در دلش با ماست ، در نفسش با ماست ، در صدایش با ماست

من پله های یشت بام را جارو کرده ام
و شیشه های پنجره را هم شسته ام
کسی می آید
کسی می آید
کسی که در دلش با ماست ، در نفسش با ماست ، در صدایش با ماست
 فروغ فرخزاد

امشب از خواب خوش گریزانم…

امشب از خوابِ خوش گریزانم که خیال تو خوش تر از خواب است فروغ فرخزاد

امشب از خوابِ خوش گریزانم
که خیال تو خوش تر از خواب است
فروغ فرخزاد