انسان را بکشم _فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

ترجیح میدهم خدا را در درون خود بکشم “
وبه یک گل عشق بورزم ,
و در خدمت انسان درآیم تا آنکه در راه
خدمت به یک خدا، جنگ صلیبی به پا کنم !
وهزاران انسان را بکشم …

.
.
.

فریدریش نیچه

دل نوشته_ فریدریش نیچه

پرندگانی که در قفس به دنیا آمده‌اند ، فکر می‌کنند پرواز بیماری است…

فریدریش نیچه

باز هم بلند شو _نیجه

دشواری

باز هم بلند شو ،
ایستادن کسی که زمینش زده اند ،
از کسی که به زور 
سرپایش نگه داشته اند 
زیباتر است!

فردریش نیچه