گاهی خوردن لگدی از پشت…

خورخه لوئیس بورخس

گاهی خوردن لگدی از پشت
برداشتن گامی به جلو است

 خورخه لوئیس بورخس