کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


بنگر و موانع رهایی ت را از درون بردار….

بنگر, و موانع رهایی ت را از درون بردار

کسی که شروع به رها بودن کرده است
تو را به قضاوت برمی انگیزد
نگاه کن: تو خویش را قضاوت می کنی
بخشی از خویش ر که می خواست رها باشد
و تو این اجازه را به خود نداده ای
اکنون دیگری این اجازه را به خود داده که رها شود
و این تو را برمی آشوبد
چیزهایی برا ی دیدن هست:
خشم, از هر مانعی که شما را سرکوب کرد
فرافکنی, آن چه را در خویش انکار می کنی
آن توانایی و آن جسارت
همچنین محتوای قضاوت ت-هر برچسب ی که باشد-
تو او را وقیح می خوانی یا لقب ی دیگر به او می دهی
و این لقب را از خود می زدایی
این فرافکنی توست
از سویی به جسارت ش حسادت می ورزی
و جسارت خویش را به او فرامی فکنی
وه! چه بسیار نگریستنی!
بنگر, و موانع رهایی ت را از درون بردار
چیزی و کسی جز تو
مانع تو نیست
از میان برخیز
مریم مقدادی
  • منبع : http://textdooni.ir
    آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
    آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
    کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir