کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


این طور بارمان اورده اند که بترسیم

رضـــــا قـاســــمی

ایـن طـور بارمان آورده‌انـد کـه بترسیـم …. از همه چیـز .
از بزرگ‌تـر کـه مبـادا بهـش بربخـورد ،
از کوچـک‌تـر کـه مبادا دلش بشـکند ،
از دوسـت که مبـادا برنجـد و تنهـایمان بگـذارد ،
از دشـمن کـه مبـادا برآشـوبد و بـه سراغمـان بیایـد ….

 رضـــــا قـاســــمی 
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir