کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


خدا مرا از بهشت راند_احمد شاملو

احمد شاملو

خــدا مـرا از بــهـشـت رانــد
از زمــیـن تـــرســــانـد
شــمـا مــرا از زمــیـن رانــدیــد
از خـــدا تــرســانـدیـد
مــن ایـنـک در کـنـار شــیـطان آرام گـــرفـتـه ام
کــه نـه مـــرا از خــویـش مـــی رانـــد
و نـــه از هــیـچ مــی تــرســـانـــد …
احمــــــــــد شــــــاملـو 
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir