کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


زمـان آدم‌هـا را دگرگـون می‌کنـد

زمـان آدم‌هـا را دگرگـون می‌کنـد

زمـان آدم‌هـا را دگرگـون می‌کنـد امـا تصویـری را کـه از آنهـا داریـم ثابـت نگـه مـی‌دارد …
هیـچ چیـزی دردناکـتر از ایـن تضـاد میـان دگرگونـی آدم‌هـا و ثبـات خاطـره نیسـت …
 مارسل پروسـت 
  • منبع : http://textdooni.ir
    آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
    آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
    کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir